Maseczki w pracy i miejscach publicznych – jakie są wymogi?

Maseczki w pracy i miejscach publicznych – jakie są wymogi?

Rozporządzenie wprowadzające obowiązek zasłaniania twarzy w miejscach publicznych zostało już opublikowane w Dzienniku Ustaw. Obowiązuje od czwartku 16 kwietnia 2020 r. i dotyczy zakładów pracy, biur, części wspólnych nieruchomości, a także ulic, sklepów, terenów zieleni.

Kto i gdzie  jest zobowiązany zakrywać usta i nos?

Zgodnie ze znowelizowanym rozporządzeniem, jest obowiązek zakrywania ust i nosa, przy pomocy odzieży lub jej części, maski albo maseczki, w środkach publicznego transportu zbiorowego oraz miejscach ogólnodostępnych, w tym:

 1. na drogach i placach,
 2. w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny,
 3. w  obiektach handlowych lub usługowych, placówkach handlowych lub usługowych i na targowiskach (straganach),
 4. na terenie nieruchomości wspólnych – zakrytą buzię czy nos od jutra będzie też trzeba mieć w częściach wspólnych nieruchomości, np. idąc wyrzucić śmiecie, czy schodząc do piwnicy.

Z tym, że osoby wykonującej czynności zawodowe, służbowe lub zarobkowe w budynkach, zakładach, obiektach użyteczności publicznej, placówkach i targowiskach (straganach) nie muszą zakrywać nosa i ust, i ile nie obsługują bezpośrednio interesantów lub klientów. Doprecyzowano też, że osoba wykonująca czynności zawodowe w obiektach handlowych lub usługowych lub w placówkach handlowych lub usługowych może nosić przyłbicę, ale pod warunkiem, wszystkie stanowiska kasowe lub miejsca prowadzenia sprzedaży lub świadczenia usług w danym obiekcie lub placówce są oddzielone od klientów dodatkową przesłoną ochronną.

W myśl nowych przepisów, obowiązek zakrywania nosa i ust dotyczy też osób, które nie zamieszkują lub niegospodarujące wspólnie, a jadą razem w jednym samochodzie.

Kto jest wolny od noszenia maseczek?

Z obowiązku są zwolnieni:

 1. dzieci do lat 4,
 2. osoba, która nie mogą zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia, całościowych zaburzeń rozwoju, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym albo głębokim lub niesamodzielności; okazanie orzeczenia lub zaświadczenia w tym zakresie nie jest wymagane.
 3. wykonujący czynności zawodowe, służbowe lub zarobkowe w budynkach, zakładach, obiektach, placówkach i targowiskach (straganach), z wyjątkiem osoby wykonującej bezpośrednią obsługę interesantów lub klientów. To oznacza, że osoby sprzątające, wykonujące czynności naprawcze są wyłączone z obowiązku zakrywania ust i nosa.
 4. kierujący środkiem publicznego transportu zbiorowego.
 5. duchowny sprawującego kult religijny, w tym czynności lub obrzędy religijne, podczas jego sprawowania.
 6. żołnierze Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i wojsk sojuszniczych, a także funkcjonariusza Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego.
  W rozporządzeniu jest też zapis, że w razie legitymowania osoby w celu ustalenia jej tożsamości przez organy uprawnione albo konieczności identyfikacji lub weryfikacji tożsamości danej osoby przez inne osoby w związku ze świadczeniem usług lub wykonywaniem czynności zawodowych można żądać odkrycia ust i nosa.

Monika Pasiewicz
Kancelaria Prawna Pasiewicz & Partnerzy

Dodaj komentarz