Wakacje kredytowe – co można zrobić już dziś?

Wakacje kredytowe – co można zrobić już dziś?

Związek Banków Polskich ZBP wydal komunikat wobec rozprzestrzeniani się pandemii Koronawirusa Covid-19,  w którym zadeklarował podjęcie przez banki i inne instytucje finansowe działań pomocowych na rzecz osób fizycznych i przedsiębiorstw, które będą miały trudność w spłacie swoich zobowiązań. 

Na jaką pomoc mogą liczyć przedsiębiorcy w praktyce?

Podstawową formą pomocy będzie odroczenie spłaty rat kapitałowo-odsetkowych lub tylko rat kapitałowych przez okres 3 miesięcy, czyli tak zwane wakacje kredytowe.

To czy będą to raty kapitałowe czy kapitałowo-odsetkowe zależy od podejścia danego banku. 

Spotyka się także propozycje zawieszające raty na okres 6 miesięcy, dotyczy to zazwyczaj kredytów, których termin całkowitej spłaty znacząco przewyższa pół roku.

Dla kogo są dostępne wakacje kredytowe?

Wakacje przysługują wszystkim:

I) kredytobiorcom spłacającym:

  1. kredyty hipoteczne
  2. konsumpcyjnych
  3. nieodnawialne kredyty dla przedsiębiorców, zawierające harmonogram spłat 

II) Leasingobiorcom spłacającym umowy leasingu.

Wakacje dotyczą przyszłych rat i nie odnoszą się do przeszłości. Kredytobiorcy, którzy nie regulowali wcześniej swoich zobowiązań terminowo, nie mogą ich obecnie odroczyć. 

Dodatkowo z pomocy nie skorzystają osoby/ przedsiębiorcy, którzy mają zobowiązania podlegające windykacji, lub osoby/przedsiębiorcy podający inne powody, niebędące następstwami epidemii. 

Jak wnioskować?

Wakacje są rozpatrywane w oparciu o uproszczony wniosek, zawierający krótkie odniesienie do trudnej sytuacji finansowej kredytobiorcy, wywołanej skutkami pandemii, np.  w formie oświadczenia.  Ma to być odformalizowany proces, bez dostarczania dodatkowych dokumentów i zaświadczeń potwierdzających w sposób szczegółowy zaistniałą sytuację.

Wnioski mogą być składane w zależności od banku:

  1. pisemnie,
  2. mailowo,
  3. za pomocą aplikacji mobilnych/ bankowości internetowej,
  4. podczas nagrywanej rozmowy z infolinią.

Jedna osoba czy jeden przedsiębiorca może wystąpić o odroczenie wszystkich rat, które przypadają do spłaty w kolejnych okresach.

Co stanie się z odroczoną ratą?

W komunikacie ZBP mówi się o możliwości jednoczesnego wydłużenia okresu spłaty kredytu, pod warunkiem przedłużenia okresu obowiązywania zabezpieczenia spłaty kredytu. To komplikuje sytuację, powodując konieczność zawierania aneksów do umów. W przypadku zabezpieczenia w formie hipoteki czy zastawu powodowałoby to wystąpienie dodatkowych kosztów.

Zatem najczęściej banki będą proponować rozłożenie odroczonych rat na kolejne okresy, z zachowaniem niezmienionego okresu finansowania. W tej sytuacji zmianie ulegnie jedynie harmonogram (brak konieczności podpisywania aneksu) a raty podlegające karencji zostaną rozłożone proporcjonalnie do okresu finansowania lub dopisane na koniec kredytu.

W sytuacji gdy mamy do spłaty ostanie raty kredytu skorzystanie z wakacji kredytowych, może oznaczać, że za 3-4 miesiące będziemy musieli spłacić de facto cały kredyt jednorazowo – wtedy warto wnioskować o wydłużenie okresu finansowania.

Im dłuższy kredyt tym teoretycznie podwyższenie przyszłych rat będzie mniej odczuwalne.

Koszty oraz czy to się opłaca?

Zgodnie z komunikatem, rozpatrzenie wniosku będzie bezpłatne. 

Natomiast ze względu na fakt, że odraczamy spłatę kredytu zapłacimy wyższe odsetki.

Pamiętajmy jednak, że koszt kredytu zależą od wysokości stopy procentowej.W sytuacji gdy mamy kredyt oparty o zmienną stopę nie jesteśmy w stanie oszacować przyszłych kosztów.

W marcu, decyzją Rady Polityki Pieniężnej  stopy procentowe w Polsce uległy obniżeniu, zatem odsetki  przypadające na najbliższe miesiące będą niższe a raty tańsze. Umowa kredytowa reguluje, w jakim terminie bank powinien dokonać weryfikacji oprocentowania. Zazwyczaj stopa procentowa podlega zmianie w okresach kwartalnych rzadziej miesięcznych.

Dodatkowo kredyt z odroczoną ratą będzie traktowany przez Bank jako kredyt spłacany terminowo.

W ramach pomocy, banki deklarują przedłużanie na okres bieżący do 6 miesięcy kredytów obrotowych tym przedsiębiorcom, którzy na koniec roku mieli zdolność kredytową a w chwili obecnej zostali dotknięci skutkami pandemii. Są to wszyscy Ci, którzy spełniali wszelkie warunki kredytowania i nie mieliby problemów z prolongowaniem umów kredytowych na podstawie wyników finansowych za rok 2019.

Obecnie czekamy na kryteria przyznawania kredytów zabezpieczonych gwarancjami BGK, które to rozwiązanie zostało zadeklarowane w ramach rządowej tarczy antykryzysowej.

Monika Wójtowicz

Przykładowy proces odroczenia odsetek w internetowej bankowości

Dodaj komentarz